ThuisPLUS Ambulant

De cliënten waarvoor vanuit de regionale taak ThuisPLUS kan worden ingezet, zijn uitsluitend mensen met gediagnosticeerde psychiatrische problematiek (en eventueel bijkomende andere problematiek) die zelfstandige woonruimte huren of bezitten. De cliënten zijn voldoende zelfredzaam om zonder 24uurs directe aanwezigheid van de zorgaanbieder te functioneren. Zij zijn echter onvoldoende zelfredzaam om enkel met de inzet van lokale ondersteuning op vaste momenten thuis te kunnen wonen. De behoefte van de cliënten vraagt om 24 uur per dag, 7 dagen per week ondersteuning te ontvangen op geplande, ongeplande en ongevraagde momenten.

 

Het pakket ThuisPLUS bestaat uit het bieden van ondersteuning op (meerdere) geplande en ongeplande momenten per dag. Daarnaast kunnen cliënten ook buiten de geplande zorgmomenten een beroep doen op de zorgaanbieder (24/7), dus 24 uur per dag op alle dagen van de week. De cliënt heeft daarom de mogelijkheid om 24 uur per dag, 7 dagen per week contact op te nemen met de zorgaanbieder. zorgaanbieder en cliënt maken afspraken over eventuele beschikbaarheid van ondersteuning in geval van ‘nood’ in de avond- en nachturen. Tot slot draagt de zorgaanbieder de verantwoordelijkheid om te signaleren dat iemand achteruit gaat en maatregelen te nemen om tijdig een interventie te doen. Dat betekent ook dat de zorgaanbieder op ongevraagde momenten ondersteuning biedt aan de cliënt. De zorgaanbieder maakt met de cliënt  afspraken over hoe de zorgaanbieder handelt op het moment dat een cliënt zorg gaat mijden en afspraken niet nakomt.

Intensiteit A – duurzaam/stabilisatie Voor cliënten die redelijk zelfredzaam zijn en met name behoefte hebben aan mogelijkheid tot het vragen van ondersteuning op ongeplande momenten 24 uur per dag, kan de lichtere vorm van ThuisPLUS worden ingezet.  Duidelijk moet zijn dat de inzet van lokale thuisondersteuning (op geplande momenten en een beperkte aantal uur per week) onvoldoende is om iemand nog thuis te kunnen laten wonen. De doelen die binnen deze intensiteit samen met de cliënt worden afgesproken komen terug in het geïntegreerde ondersteuningsplan en het daaruit voortvloeiende zorgplan.

 

Intensiteit B – training Wanneer de nadruk ligt op het trainen van het aanleren van specifieke vaardigheden kan een korte periode (gemiddeld 1 jaar) ThuisPLUS worden geïntensiveerd. Het gaat om vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstandig een huishouden te kunnen voeren en om maatschappelijk te kunnen participeren. De doelen die binnen deze intensiteit samen met de cliënt worden afgesproken komen terug in het geïntegreerde ondersteuningsplan en het daaruit voortvloeiende zorgplan.

 

Aanvullende modules

ThuisPLUS kan worden aangevuld met een aantal andere modules. Zo kan per cliënt een maatwerkpakket worden samengesteld. Het betreft dan:  De module dagbesteding/participatie en of de module logeren. Deze aanvullende modules kunnen alleen aan een cliënt worden toegekend in combinatie met een pakket ThuisPLUS.

Aanmelden